Ochrona Danych Osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 

 

Administratorem podanych przez Ciebie danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Śliwice jest Wójt Gminy Śliwice, ul. ks. Sychowskiego 30 , 89-530 Śliwice, nr telefon 523340710 , adres email: sliwice@las.pl

1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: info@sliwice.pl

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Śliwice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Śliwice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Śliwice. Przy czym podanie danych jest:

a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Śliwice

 

Załączniki

Druk_wycofania_zgody_na_przetwarzanie_danych UG ŚLIWICE.doc

Data: 2018-06-07 14:24:23 Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 55
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kujawski
Czas wytworzenia: 2018-06-07 14:17:00
Czas publikacji: 2018-06-07 14:23:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak