?

Ewidencja Ludności 

 
 

 

L.p. Nazawa Usługi Pliki do pobrania
1 Wydanie dowodu osobistego

Karta Usługi

Wniosek

2 Wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej

Karta Usługi

Wniosek

Załącznik do wniosku

3 Wydanie zaświadczenia o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego

Karta Usługi

 

4 Zgłoszenie pobytu stałego

Karta Usługi

Wniosek

5 Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Karta Usługi

Wniosek

6 Zgłoszenie wyzjazdu za granicę na pobyt czasowy

Karta Usługi

 

7 Wymeldowanie z miejsca pobytu

Karta Usługi

Wniosek

8 Wymeldowanie z miesca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Karta Usługi

Wniosek

9 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego w drodze postępowania administracyjnego

Karta Usługi

 

10 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Karta Usługi

 

11 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Karta Usługi

Wniosek

12 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Karta Usługi

 

13 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

Karta Usługi

 

14 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Karta Usługi

 

15 Udostępnienie rejestru wyborców

Karta Usługi

 

16 Wpisanie do rejestru wyborców

Karta Usługi

 

17 Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu

Karta Usługi

Wniosek

18 Uzupełnienie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu

Karta Usługi

Wniosek

19 Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Karta Usługi

Wniosek

20 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Karta Usługi

 

21 Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa  (małżeństwo konkordatowe) Karta Usługi
22 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Karta Usługi

 

23 Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Karta Usługi

 

24 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Karta Usługi

 

25 Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Karta Usługi

 

26 Uznanie ojcostwa

Karta Usługi

 

27 Zmiana imienia lub nazwiska

Karta Usługi

 

28 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Karta Usługi

 

29 Zgłoszenie zgonu

Karta Usługi

 

30 Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego

Karta Usługi

 

 

Liczba odwiedzin : 1957
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kujawski
Czas wytworzenia: 2012-12-03 12:22:04
Czas publikacji: 2015-11-20 09:10:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak