?

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 

 

Uchwała Nr XVII/129/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XVII/129/16
Rady Gminy Śliwice

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Śliwice

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 j.t.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t.) Rada Gminy  uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Śliwice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/202/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2005 r.  w sprawie zatwierdzenia  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śliwice (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 20, poz. 292 z dnia 22.02.2006 r.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Zwoliński


Załącznik do Uchwały Nr XVI/129/16
Rady Gminy Śliwice
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na obszarze Gminy Śliwice.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz prawa i obowiązki odbiorców usług.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139);

2) Gmina - Gminę Śliwice.

Rozdział 2.

 Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia:

1) dostawy wody:

a) o jakości spełniającej wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne określone w przepisach o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz

b) o ciśnieniu zapewniającym ciągłość dostaw wody, a w przypadku wody dostarczanej z sieci na cele bytowe o ciśnieniu zgodnym z normami określonymi w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków.

2. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych regulują odrębne przepisy.

3. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków strony mogą określić w umowie.

§ 4. 1. Jakość wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo stwierdza się u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi bieżący monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na zasadach określonych w ustawie.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje Wójta Gminy Śliwice o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na rok.

§ 5. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając ciągłą zdolność produkcyjną urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i pomiarowych, w szczególności:

1) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków, a także kontroluje, czy jakość odprowadzanych ścieków spełnia wymogi określone przepisami prawa oraz sygnalizuje właściwym władzom o wszelkich zagrożeniach wynikających z odprowadzanych ścieków nie spełniających tych wymogów;

2) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu lub utrzymaniu, z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy usług;

3) instaluje i utrzymuje u odbiorcy usług na swój koszt wodomierz główny;

4) zapewnia prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odpowiada za stan techniczny urządzeń doprowadzających wodę i odbierających ścieki.

§ 6. 1. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem, w którym kończy się odpowiedzialność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z tytułu ilości i jakości dostarczonej wody.

2. Miejscem odbioru ścieków i miejscem, od którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiada za stan techniczny sieci kanalizacyjnej jest pierwsza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku granica działki nieruchomości.

§ 7. Odbiorca usług jest zobowiązany do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy, niniejszym regulaminem i umową, nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

3) poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków;

4) korzystania z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci;

5) zapewnienia niezawodnego działania wodomierzy (z wyłączeniem wodomierza głównego) i urządzeń pomiarowych będących w jego posiadaniu;

6) zapewnienia prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia studzienki oraz pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz główny i urządzenia pomiarowe w celu uniknięcia kradzieży, uszkodzeń mechanicznych lub skutków niskich temperatur;

7) zgłaszania wszelkich awarii sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zaistniałych na terenie jego nieruchomości;

8) nabycia, zainstalowania, utrzymywania i zapewnienia niezawodnego działania wodomierzy własnych, wodomierzy w lokalach w budynkach wielolokalowych oraz podliczników do podlewania ogródków;

9) niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby;

10) powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;

11) niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy;

12) powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianie użytkownika lokalu;

13) terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Rozdział 3.

 Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 8. 1. Wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą świadczonych usług określa umowa.

2. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci skutkującej zmianą odbiorcy usług, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę z nowym odbiorcą usług, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych ich świadczenia.

§ 10. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uwzględnia przepisy dotyczące sposobu i realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz sposobu sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków.

§ 11. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2. Po zawarciu umowy odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości oraz rozliczenia się z poboru wody.

§ 12. 1. Zawarcie umów na dostarczanie wody do lokali lub odprowadzanie ścieków z lokali w budynkach wielolokalowych następuje po uprzednim złożeniu wniosku przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) określenie osób korzystających z lokali z podaniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o przekazaniu budynku do rozliczeń przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, zasadach rozliczania różnic wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz obowiązku regulowania na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie;

3) wypełnione i podpisane przez osoby korzystające z lokalu wnioski na prowadzenie rozliczeń za dostarczoną wodę;

4) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

3. W terminie 14 dni od złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o stawki i ceny opłat ustalone w taryfach

§ 13. 1. Przy rozliczeniach z odbiorcami usług, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Śliwice, bądź wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

2. Rozliczenie należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje na podstawie cen i stawek opłat za wodę i odbiór ścieków wynikających z taryfy, o której mowa w ust. 1, oraz ilości wody i odprowadzonych ścieków zgodnie z poniższymi zasadami.

§ 14. 1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odrębnych przepisach.

2. W budynku, w którym prowadzone są rozliczenia lokali, ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalu.

3. Należnością wynikającą z różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody w lokalach obciąża się właściciela lub zarządcę budynku nielokalowego.

4. Dopuszcza się przejęcie do rozliczeń budynku wielolokalowego, w którym nie opomiarowano wszystkich lokali. Rozliczeń w takim budynku dokonuje się na podstawie wskazań wodomierzy w lokalach oraz ustalonych ryczałtów na osobę nie przekraczających norm ustalonych w przepisach dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

§ 15. W przypadku awarii wodomierza zamontowanego u odbiorcy ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3 odczytów przed awarią.

§ 16. 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w § 8, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

§ 17. 1. Jeżeli odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych, a ścieki wprowadza do urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, ilość odprowadzonych ścieków, w razie braku urządzeń pomiarowych jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza.

2. Jeżeli odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i wprowadza ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, ilość odprowadzanych ścieków, w razie braku urządzeń pomiarowych, jest ustalana jako suma wskazań wodomierza odbiorcy i wodomierza głównego.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego oraz do jego utrzymywania i legalizacji.

§ 18. 1. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązuje przez jeden rok, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5a, 5b i 9a ustawy.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 19. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy:

a) imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania lub

b) nazwę, siedzibę, NIP, REGON, nr KRS, adres jednostki organizacyjnej;

2) wskazanie osób reprezentujących wnioskodawcę będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną;

3) określenie lokalizacji inwestycji;

4) określenie rodzaju przyłączy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci dołącza mapę sytuacyjną, określającą lokalizację nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 20. 1. Jeżeli są spełnione warunki umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 19 (wraz z kompletem załączników), wydaje warunki techniczne wnioskodawcy, które zawierają w szczególności:

1) miejsce i sposób włączenia przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

2) informacje o warunkach budowy i odbioru przyłączy/sieci;

3) termin ich ważności.

2. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uzgadnia dokumentację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

3. Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne powinno zostać wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, uzgodnionym projektem technicznym i innymi przepisami.

4. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w ciągu 21 dni od otrzymania wniosku, informuje o tym wnioskodawcę, wskazując powody, które uniemożliwiają przyłączenie.

§ 21. 1. Przed podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego wykonanych przyłączy pod kątem spełnienia warunków przyłączenia, o których mowa w § 19 oraz § 20.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpoczyna dostawę wody lub odbiór ścieków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z odbiorcą usług.

§ 22. 1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków nie stanowi inaczej odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych urządzeń, instalacji i przyłączy z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Wodomierze, poza wodomierzem głównym, są częścią instalacji wewnętrznej i ich nabycie, zainstalowanie, utrzymanie oraz legalizacja obciążają odbiorcę usług.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 23. Potencjalni odbiorcy usług mogą uzyskać w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym informacje dotyczące dostępności usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności poprzez nieodpłatne udostępnienie do wglądu wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Śliwice.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 24. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych robót z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, uzgodnionym projektem technicznym i innymi przepisami.

2. Po zgłoszeniu zakończenia robót przez odbiorcę usług przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wyznacza termin odbioru wykonanego przyłącza w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

3. Odbioru robót dokonuje komisja składająca się z przedstawicieli przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorcy usług.

4. Z przebiegu czynności odbioru robót komisja, o której mowa w ust. 3, sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie uczestniczący w odbiorze.

5. Komisja przesyła jeden egzemplarz protokołu z odbioru nowego przyłącza do gminy Śliwice.

Rozdział 8.

 Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 25. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występowania zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę lub odbiorze ścieków oraz awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę lub odbioru ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska naturalnego albo uniemożliwiające świadczenie usług z powodu awarii sieci.

3. O wstrzymaniu dostawy wody lub odbioru ścieków, o których mowa w ust. 2, na dłużej niż 4 godziny, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadamia odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zapewnia zastępczy punkt poboru wody informując odbiorców usług o jego lokalizacji.

§ 26. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody i odbiorze ścieków oraz o przewidywanym obniżeniu jakości wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno poinformować odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 27. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odbiorze ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 28. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne

w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 29. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odbiorcom usług należyty poziom obsługi w szczególności poprzez wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta.

§ 30. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela, na wniosek odbiorcy usług lub

z własnej inicjatywy, informacji dotyczących świadczonych usług, a przede wszystkim informacji

o stosowanych taryfach.

§ 31. 1. Odbiorca usług ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, odbiorca usług wnosi na piśmie za potwierdzeniem doręczenia.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli załatwienie reklamacji nie jest możliwe w wymienionym terminie, przedsiębiorstwo poinformuje odbiorcę usług o przyczynie zmiany terminu i terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. W przypadku udokumentowanego stwierdzenia dostarczenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody o jakości odbiegającej od obowiązujących norm, odbiorca usług ma prawo do żądania upustu w opłatach.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 32. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dba o sprawność hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej i zapewnia dostawę wody na cele przeciwpożarowe.

2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z Gminą.

3. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe jest ustalona na podstawie uzgodnień i pisemnej informacji o ilości pobranej wody do akcji gaśniczej od właściwej jednostki straży pożarnej.

4. Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe dostawca obciąża Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie dla gospodarstw domowych.


 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2015r. poz. 139 ) rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.             

W myśl art. 19 ust. 2 powołanej ustawy Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

4) warunki przyłączania do sieci;

5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza;

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Z uwagi na nowelizacje przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zaistniała konieczność zmiany dotychczasowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego uchwałą nr XXVII/202/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2005 r..

Z tego powodu wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 


Liczba odwiedzin : 174
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kujawski
Czas wytworzenia: 2017-09-19 13:13:29
Czas publikacji: 2017-09-19 13:13:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak