?

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 

 
 

Zarządzenie Nr 42/17
Wójta Gminy Śliwice

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie warunków  ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Na podstawie art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 446 z póź. zm.), art. 3 pkt 1 i art. 11 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 352 j.t. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego, będących  w posiadaniu Urzędu Gminy  Śliwice , w celu ponownego wykorzystania, odbywa się na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu oraz ustawie z dnia 25 lutego 2016r.  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

2. W Urzędzie Gminy Śliwice, zwanym dalej ,, Urzędem ‘’, informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania, udostępniane są :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ,

2) na stronie internetowej Gminy Śliwice : www.sliwice.pl     ,

3) w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu , w tym w szczególności :

a) przez wywieszenie lub wyłożenie na terenie Urzędu,

b) przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy,

c) na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

§ 2. 1. Przez informacje sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu Urzędu .

2. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

3. Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przysługuje z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego :

1) bezpłatnie – w sytuacjach wymienionych w art. 16 ustawy;

2) odpłatnie -  w sytuacji wymienionej w art. 17 ww. ustawy, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 3. 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną przez Urząd zobowiązany jest do informowania odbiorców o :

1) źródle pozyskania danych poprzez umieszczanie informacji o treści „ Źródło: Urząd Gminy Śliwice”;

2) dacie  wytworzenia informacji sektora publicznego przez Urząd;

3) dacie  pozyskania  informacji sektora publicznego od Urzędu.

2. Pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment  ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania – oznaczenia podobnego.

3. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego, który dokonał jej przetworzenia zobowiązany jest do umieszczenia w przetworzonej informacji komentarza zawierającego informację o wykorzystaniu informacji sektora publicznego pozyskanej z Urzędu i zakresie tego przetworzenia.

4. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące, a w szczególności z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę oraz za informacje przetworzone lub pozyskane z innych źródeł niż Urząd.

5. Przy przekazywaniu informacji sektora publicznego na wniosek Urząd może każdorazowo określić inne niż wymienione w ust.1, ust. 2 i ust.3  warunki ponownego wykorzystania, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie.

§ 4. 1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania następuje na wniosek, jeżeli :

1) informacja  nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

2) została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie lub nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) wnioskodawca zmierza wykorzystywać informacje na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego winien spełniać warunki określone w ustawie o ponownym  wykorzystaniu informacji sektora publicznego i zawierać w szczególności :

1) nazwę podmiotu zobowiązanego – Urząd Gminy Śliwice;

2) pełną informację o wnioskodawcy;

3) wskazanie wnioskowanej do udostępnienia informacji sektora  publicznego;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystania;

5) określenie formy, w jakiej informacja ma być udostępniona, w tym formatu danych jeśli ma być udostępniona w postaci elektronicznej;

6) określenie sposobu przekazania.

3. Możliwość złożenia  wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego :

1) pocztą na adres : Urząd Gminy Śliwice, ul. ks. dra St. Sychowskiego 30, 89 – 530 Śliwice;

2) złożenie wniosku osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Śliwice, ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30, 89 – 530 Śliwice;

3) przez platformę  ePUAP;

4) faxem na nr  52 3340725.

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 5. 1. Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionej na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz ewentualne opłaty za ich udostępnianie są określone indywidualnie.

2. Naliczenie opłat , o których mowa w ust.1 może mieć miejsce jeżeli przygotowanie informacji w sposób oraz formie określonej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych  kosztów.

3. Przy ustaleniu opłaty za nietypowe  wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego uwzględnione mogą być także inne czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

4. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

§ 6. Przy ustaleniu opłat za nietypowe  wnioski będą brane pod uwagę w szczególności takie czynniki jak:

1) czas przygotowania informacji sektora publicznego, liczony według stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem;

2) koszt materiałów  użytych  w celu przygotowania informacji sektora publicznego zgodnie z wnioskiem;

3) wartość nośnika na którym zostanie zapisana informacja sektora publicznego;

4) należności związane z dostarczeniem informacji sektora publicznego.

§ 7. 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest analizowany w zakresie dodatkowych kosztów przez Kierownika Referatu, pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy merytorycznie rozpatrujących wniosek w obszarze swojego działania.

2. W przypadku, gdy we wniosku mogą pojawić się dodatkowe koszty osoby, o których mowa w ust. 1, informują Sekretarza Gminy, który podejmuje decyzję o przygotowaniu indywidualnej kalkulacji dodatkowych kosztów, terminie jej wykonania i wydaje polecenia innym referatom, które współpracować winny przy sporządzaniu kalkulacji.

§ 8. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z póź. zm.) z  uwzględnieniem postanowień ustawy.

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów, pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Śliwice


Daniel Kożuch

 

 

Liczba odwiedzin : 195
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kujawski
Czas wytworzenia: 2017-08-10 14:41:15
Czas publikacji: 2017-08-10 14:41:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak