?

Podstawowe zadania 

 
  

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:
1) podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność Wójta lub w razie innych przyczyn nie możności pełnienia obowiązków przez Wójta;
2) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i przedstawianie propozycji jego zmian;
3) opracowanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk pracy;
4) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie;
5) prowadzenie kontroli wewnętrznej w urzędzie;
6) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;
7) współpraca z Radą Gminy i nadzorowanie pracy sekretariatu Rady, który jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji;
8) nadzorowanie kompletowania dokumentacji z pracy Rady Gminy i Wójta;
9) współpraca z Przewodniczącym Rady w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych na obrady sesji;
10) współpraca z sołectwami i zapewnienie udziału pracownika na zebraniach wiejskich;
11) przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzania określonych czynności pracownikom;
12) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców;
13) nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków;
14) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem pracowników Urzędu;
15) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia Urzędu;
16) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych;
17) dokonywanie ocen okresowych pracowników;
18) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem statutów jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych;
19) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

Liczba odwiedzin : 525
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Marcinkiewicz
Czas wytworzenia: 2013-01-30 14:12:47
Czas publikacji: 2013-01-30 14:12:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak