?

2006 

 
2006 

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznegoData ogłoszenia 11.01.2006


WÓJT GMINY ŚLIWICE
ogłasza

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.2135)
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze :

– propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
– upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
– porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
– promocji ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom,
– współpracy ze społecznościami lokalnymi.

A. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
1. Formy realizacji zadania :
– rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych
–o rganizacja przygotowań i uczestnictwo w imprezach sportowych,
– promowanie osiągnięć sportowych zawodników i klubu sportowego.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powyższy cel w 2006 roku : 40.000 zł.

B. Upowszechnianie kultury, rozwijanie amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji
1. Formy realizacji zadania:
– w ystawy sztuki ludowej,
– wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,
– organizacja rajdów, konkursów i imprez krajoznawczych promujących walory turystyczne,
przyrodniczo-ekologiczne gminy, a także aktywny wypoczynek.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2006 roku
to kwota : 2.000 zł.

C. Ochrona i promocja zdrowia
1. Formy realizacji zadania:
–w spieranie działań w zakresie promocji zdrowia oraz na rzecz ludzi przewlekle chorych.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006 roku
to kwota 3.500 zł.

I. Zasady przyznawania dotacji
1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) lub innych właściwych przepisów oraz zgodnie z Rocznym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Śliwice na rok 2006.

2. Wójt przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

II. Terminy i warunki realizacji zadań
1. Zadania powinny być zrealizowane w 2006 roku.
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, komunikaty) informacje o tym, że zadanie dofinansowane jest przez Gminę Śliwice.
W.w informacje powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

III. Termin składania ofert
1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać do 14 lutego 2006 roku do godz. 14:00 w pok. nr 6 Urzędu Gminy w Śliwicach. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.
W dniu 14 lutego 2006 roku o godz. 14:15 w Urzędzie Gminy w Śliwicach odbędzie się publiczne otwarcie ofert.
2. Oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz.U. nr 264, poz. 2207).
3. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru (ważny do 6 miesięcy od daty wystawienia),
b) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za ostatnie 12 miesięcy, tzw. bilans sporządzony na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
c) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ostatnie 12 miesięcy,
d) statut,
e) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działania nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu).

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferta
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

4.Wybór ofert stanowiących formie realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
- celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,
- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
- zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
- rodzaj i celowość planowanych kosztów,
rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy.

V. Postanowienia końcowe
1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Wójt lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

 


Liczba odwiedzin : 446
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Marcinkiewicz
Czas wytworzenia: 2006-01-11 00:00:00
Czas publikacji: 2006-01-11 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak