?

Zadania i uprawnienia 

 

Zadania i uprawnienia

 

Zadania i uprawnienia Rady Gminy

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

1. uchwalanie statutu gminy,

2. ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz Sekretarza gminy - na wniosek Wójta,

4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6. uchwalanie programów gospodarczych,

7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

10. określeniae wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a

12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych 
i regionalnych,

13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz 
wznoszenia pomników,

14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

 

 


Liczba odwiedzin : 750
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Szamocka
Czas wytworzenia: 2003-06-24 00:00:00
Czas publikacji: 2015-11-23 08:21:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak