?

Wykaz publicznie dostępnych dokumentów 

 


 

Wykaz publicznie dostępnych dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdujących się na stanowisku ds. Ochrony Środowiska


Formularz A - karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji:
- Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli.
- Wnioski o wydanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych.
- Wnioski o wydanie opinii do wniosków o wydanie zezwoleń i uzgodnień do programów w zakresie gospodarki odpadami

Formularz B - karta informacyjna dla decyzji:
- Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- Zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych.
- Zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
- Zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.
- Zezwolenia na transport odpadów.
- Zezwolenia na unieszkodliwienie odpadów
- Zezwolenia na odzysk odpadów.
- Zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.
- Zezwolenia na zbieranie, transport i odzysk odpadów.

Formularz B - karta informacyjna dla postanowień - opinii do wydania:
- Decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
- Zezwolenia na zbieranie, transport i odzysk odpadów.
- Zezwolenia na zbieranie i transport odpadów
- Zezwolenie na zbieranie odpadów.
- Zezwolenie na transport odpadów.
- Zezwolenie na odzysk odpadów.
- Zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów.

Formularz C - karta informacyjna dla projektów:
- Plan gospodarki odpadami dla gminy Śliwice.
- Program ochrony środowiska dla gminy Śliwice.
- Wniosek o wydanie decyzji na wyrąb drzew.
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Formularz D - karta informacyjna dla:
- Planu gospodarki odpadami dla gminy Śliwice
- Programu ochrony środowiska dla gminy Śliwice

Formularz E - karta informacyjna dla:
- Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- Przeglądu ekologicznego.
- Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Formularz F - karta informacyjna dla:
- Opracowań ekofizjograficznych
- Prognoz oddziaływania na środowisko

Formularz G - karta informacyjna dla:
- Wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

Formularz H - karta informacyjna dla:
- Zgłoszenia instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Formularz I - karty informacyjne dla innych dokumentów.

 


Liczba odwiedzin : 686
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Krenski
Czas wytworzenia: 2005-11-29 00:00:00
Czas publikacji: 2005-11-29 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak