?

Regulamin Organizacyjny Urzedu Gminy w Śliwicach 

 

  

Zarządzenie Nr 57/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 57/12
Wójta Gminy Śliwice

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Śliwicach 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Nadać Regulamin Organizacyjny dla Urzędu Gminy w Śliwicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 5/03 Wójta Gminy Śliwice z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Śliwicach zmienione zarządzeniami Wójta Gminy Śliwice nr 35/03 z dnia 28 grudnia 2003 r., nr 103/05 z dnia 21 czerwca 2005 r., nr 13/07 z dnia 2 kwietnia 2007 r., nr 4/09 z dnia 18 lutego 2009 r., nr 57/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., nr 17/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. oraz nr 3/12 z dnia 4 stycznia 2012 r. 

§ 3. Zobowiązuję pracowników Urzędu do przestrzegania zapisów zawartych w Regulaminie. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierz się Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Załącznik  do zarządzenia Nr 57/12  
Wójta Gminy Śliwice  
z dnia 31 grudnia 2012 r. 
 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Śliwicach. 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Śliwice zwany dalej Regulaminem, określa: 

1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy w Śliwicach zwanego dalej Urzędem, 

2) organizację Urzędu; 

3) zasady funkcjonowania Urzędu; 

4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk w Urzędzie. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Śliwice; 

2) Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Śliwice; 

3) Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Śliwice , Sekretarza Gminy Śliwice , Skarbnika Gminy Śliwice. 

§ 3. 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy. 

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 

3. Siedzibą Urzędu jest wieś Śliwice. 

4. Urząd jest czynny : od poniedziałek do piątku. od 7.00 do 15.00. 

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania Urzędu 

§ 4. 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy. 

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie: 

1) zadań własnych wynikających z ustaw; 

2) zadań zleconych i powierzonych z zakresu działania organów administracji rządowej; 

3) zadań wynikających z porozumień zawartych miedzy gminą a jednostkami samorządu terytorialnego; 

4) pozostałych zadań, w tym określonych Statutem, uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta. 

§ 5. 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. 

2. W szczególności do zadań Urzędu należy: 

1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy Gminy; 

2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy; 

3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków; 

4) przygotowanie i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów; 

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów oraz uchwał organów Gminy; 

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy; 

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie; 

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności: 

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, 

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, 

c) przechowywanie akt, 

d) przekazywanie akt do archiwum, 

e) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy. 

Rozdział 3.
Organizacja Urzędu 

§ 6. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy: 

1) referat finansowy: 

- skarbnik gminy - kierownik referatu finansowego, 

- stanowisko d.s. księgowości i budżetu, 

- stanowisko d.s. księgowości i budżetu, 

- stanowisko d.s. wymiaru podatków i opłat lokalnych, 

- stanowisko d.s. poboru podatków i opłat lokalnych, 

- stanowisko d.s. obsługi funduszu sołeckiego; 

2) referat oświaty: 

- kierownik referatu, 

- główny księgowy; 

3) samodzielne stanowisko d.s. inwestycji i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych;              

4) samodzielne stanowisko d.s. inwestycji; 

5) samodzielne stanowisko d.s. obsługi Rady, spraw osobowych i ewidencji działalności gospodarczej; 

6) samodzielne stanowisko d.s. obrony cywilnej, spraw wojskowych i nadzoru nad strażakami; 

7) samodzielne stanowisko d.s. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego, gospodarki mieszkaniowej i zarządzania drogami; 

8) samodzielne stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony środowiska; 

9) samodzielne stanowiska d.s. Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich; 

10) samodzielne stanowisko d.s. wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i promocji; 

11) samodzielne stanowisko d.s. kultury i sportu; 

12) samodzielne stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji; 

13) obsługa prawna 

§ 7. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

1) Wójt; 

2) Sekretarz Gminy; 

3) Skarbnik Gminy, pełniący funkcję kierownika referatu finansowego; 

4) Kierownik referatu oświaty. 

§ 8. Strukturę organizacyjną urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu. 

             

Rozdział 4.
Zakres funkcjonowania Urzędu 

§ 9. Urząd działa według następujących zasad: 

1) praworządności; 

2) służebności wobec społeczności lokalnej; 

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym; 

4) jednoosobowego kierownictwa; 

5) planowania pracy; 

6) kontroli wewnętrznej; 

7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne oraz wzajemnego współdziałania. 

§ 10. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 

§ 11. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są zobowiązani służyć Gminie i Państwu. 

§ 12. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym. 

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. 

§ 13. 1. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. 

2. Kierownik referatu kieruje i zarządza nim w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatu ponosząc za to odpowiedzialność przed Wójtem. 

§ 14. 1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników na samodzielnych stanowiskach. 

§ 15. 1. Referaty i pracownicy na samodzielnych stanowiskach realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej. 

2. Referaty i pracownicy na samodzielnych stanowiskach są zobowiązani do współdziałania w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji, współdziałają także z gminnymi jednostkami organizacyjnymi. 

Rozdział 5.
Zakres zadań Wójta, Sekretarz i Skarbnika Gminy 

§ 16. Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy: 

1) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności; 

2) prowadzenie bieżących spraw Gminy; 

3) reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy; 

4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników; 

5) prowadzenie gospodarki finansowej w tym wykonywanie budżetu; 

6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych, oraz w sprawach z zakresu administracji publicznej; 

7) udzielanie upoważnień w sprawach dotyczących wydawania decyzji administracyjnych oraz pełnomocnictw; 

8) wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji oraz wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawnych; 

9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy; 

11) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu; 

12) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad oświatą w gminie; 

13) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; 

14) wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania; 

15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady. 

§ 17. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności : 

1) podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność Wójta lub w razie innych przyczyn nie możności pełnienia obowiązków przez Wójta; 

2) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i przedstawianie propozycji jego zmian; 

3) opracowanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk pracy; 

4) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie; 

5) prowadzenie kontroli wewnętrznej w urzędzie; 

6) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami; 

7) współpraca z Radą Gminy i nadzorowanie pracy sekretariatu Rady, który jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji; 

8) nadzorowanie kompletowania dokumentacji z pracy Rady Gminy i Wójta; 

9) współpraca z Przewodniczącym Rady w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych na obrady sesji; 

10) współpraca z sołectwami i zapewnienie udziału pracownika na zebraniach wiejskich; 

11) przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzania określonych czynności pracownikom; 

12) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców; 

13) nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków; 

14) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem pracowników Urzędu; 

15) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia Urzędu; 

16) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych; 

17) dokonywanie ocen okresowych pracowników; 

18) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem statutów jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych; 

19) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 

§ 18. 1. Skarbnik jako główny księgowy budżetu sprawuje nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Gminy, w tym realizacją budżetu Gminy oraz funkcjonowaniem obsługi finansowo - księgowej Urzędu. 

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności: 

1) koordynowanie prac i współpraca z Wójtem przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; 

2) przygotowywanie układu wykonawczego budżetu Gminy; 

3) bieżący nadzór nad wykonywaniem budżetu przez jednostki organizacyjne gminy; 

4) kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy; 

5) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz projektów zarządzeń w tym zakresie; 

6) opiniowanie projektów uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla Gminy; 

7) dokonywanie okresowych analiz, zapewnianie bieżącej informacji i ocen realizacji budżetu i przedkładanie ich odpowiednim organom Gminy; 

8) analiza sytuacji finansowej gminy, monitorowanie płynności środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy, wnioskowanie o lokowanie wolnych środków; 

9) przygotowanie materiałów do przetargu na bankową obsługę gminy; 

10) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury; 

11) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 

12) opracowywanie procedur kontroli finansowej poprzez przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących w szczególności: 

a) zakładowego planu kont budżetu Gminy; 

b) obiegu i kontroli dokumentów finansowych; 

c) gospodarki finansowej; 

d) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi, w tym opracowywanie instrukcji inwentaryzacyjnej; 

13) nadzorowanie i wykonywanie kontroli finansowej budżetu Gminy; 

14) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, instytucjami rozliczającymi budżet państwa i Gminy oraz podmiotami uczestniczącymi w procesie gospodarki finansowej Gminy; 

15) koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności opracowywanie instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie; 

16) ustalanie procedur kontroli finansowej w zakresie projektów realizowanych z udziałem funduszy z Unii Europejskiej; 

17) wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Wójta. 

3. Niniejszym Regulaminem Wójt powierza Skarbnikowi obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie: 

1) prowadzenia rachunkowości jednostki; 

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 

4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 

5) opracowanie zakresu czynności dla podległych pracowników; 

6) dokonywanie ocen okresowych podległych pracowników; 

7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta. 

Rozdział 6.
Podział zadań pomiędzy referaty i samodzielne stanowiska pracy 

§ 19. Do wspólnych zadań i uprawnień dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu należy: 

1) prowadzenie spraw z powierzonego zakresu związanych z realizacją zadań i kompetencji Wójta; 

2) udział w opracowaniu projektów planów rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy, planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, oraz budżetu Gminy w zakresie swojego działania; 

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta; 

4) przygotowanie projektów przepisów gminnych; 

5) stosowanie obowiązującego, jednolitego rzeczowego wykazu akt i właściwe przechowywanie akt; 

6) terminowe i rzetelne sporządzanie wymaganych informacji, sprawozdań, ocen i analiz; 

7) wszechstronna znajomość obowiązujących na stanowisku pracy przepisów prawa oraz ich przestrzeganie; 

8) przestrzeganie: 

- dyscypliny i porządku pracy, 

- BHP i p.poż, 

- ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, 

- zasady życia społecznego, 

- pogłębiania wiedzy i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

9) rozpatrywanie i załatwianie według właściwości interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków obywateli; 

10) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych i bieżąca obsługa interesantów; 

11) bieżące redagowanie stron Biuletynu Informacji Publicznej; 

12) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy; 

13) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego; 

14) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu projektu budżetu; 

15) aktualizowanie i opracowywanie nowych procedur spraw załatwianych na powierzonym stanowisku; 

16) rzetelne i sprawne wykonywanie wszystkich czynności w ramach pełnionych zastępstw stanowiskowych; 

17) przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych; 

18) wykonywanie na polecenie Wójta lub Sekretarza Gminy innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania stanowiska pracy. 

§ 20. Do zadań Referatu Finansowego należy prowadzenie spraw: 

1) w zakresie obsługi księgowej budżetu Gminy: 

- opracowanie projektu budżetu, 

- analizowanie wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami, 

- przygotowanie projektów uchwał związanych z uchwalaniem budżetu oraz zmianami tego budżetu, 

- prowadzenie rachunkowości z wykonania budżetu, 

- współdziałanie z pracownikami w zakresie realizowania wydatków budżetowych, 

- prowadzenie kontroli gospodarczych w jednostkach podległych gminie, 

- prowadzenie księgowości syntetycznej, analitycznej dochodów i wydatków budżetowych, środków budżetowych i inwestycji, 

- prowadzenie ewidencji mienia komunalnego i rozliczanie inwentaryzacji, 

- sporządzanie list wynagrodzeń, rozliczanie składek ZUS i Funduszu Pracy, 

- prowadzenie rozliczeń podatku VAT; 

- przyjmowanie i dokonywanie zwrotów depozytów, zabezpieczeń gwarancyjnych, wadiów; prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi pożyczkami, kredytami, poręczeniami i gwarancjami; 

- prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową, 

- prowadzenie spraw dotyczących używania samochodów prywatnych do celów służbowych, 

- prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszy sołeckich w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań; 

2) w zakresie wymiaru, poboru i egzekucji podatków i opłat: 

- prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, 

- prowadzenie nadzoru nad inkasem i rozliczanie inkasentów z podatków i opłat lokalnych, 

- prowadzenie egzekucji zaległych zobowiązań podatkowych i niepodatkowych, 

- prowadzenie kontroli u podatnika zgodności i prawidłowości składanych deklaracji 

- przygotowanie materiałów do udzielania ulg, zwolnień i odroczeń w podatkach i opłatach lokalnych, 

- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, dochodach, powierzchni gospodarstw i o niezaleganiu w płatności, 

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 

- powadzenie spraw związanych z: pomocą publiczną dla przedsiębiorców oraz współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

- prowadzeni spraw związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami; 

3) w pozostałym zakresie: 

- rozliczanie wpłat z tytułu udziału mieszkańców w budowie kanalizacji i wodociągu, 

- prowadzenie spraw związanych ze zwrotem akcyzy dla rolników, 

- nadzór nad przygotowaniem Biuletynu Informacyjnego Gminy Śliwice, 

- rejestr pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem, zamawianiem, wydawaniem i zwrotem, 

- opieka nad miejscami Pamięci Narodowej, 

- prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, 

- kompleksowe prowadzenie spraw dotyczących udostępniania świetlic, 

- prowadzenie wysyłki korespondencji, 

- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy; 

4) realizacja zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisanych referatowi. 

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu ,,FN”. 

§ 21. .Do zadań referatu oświaty należy prowadzenie spraw: 

1) zapewnienie scentralizowanej obsługi administracyjno-finansowej placówek oświatowych z terenu Gminy; 

2) opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków oświatowych; 

3) gospodarowanie środkami przydzielonymi na oświatę w budżecie; 

4) prowadzenie wymaganych ewidencji dotyczących spraw pracowniczych i uczniowskich; 

5) realizacja funduszu płac pracowników oświaty oraz prowadzenie spraw Funduszu Świadczeń Socjalnych na zasadach określonych Kartą Nauczyciela, rozliczanie składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego; 

6) współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie odpowiednich warunków do działania szkoły w tym wyposażania szkół w pomoce dydaktyczne sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania oraz remontów szkolnych; 

7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej przez poszczególne szkoły; 

8) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli; 

9) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków oświatowych; 

10) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego i rozliczanie inwentaryzacji; 

11) prowadzenie rozliczeń podatku VAT; 

12) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat; 

13) wydawanie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną; 

14) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych pracowników; 

15) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisanych referatowi. 

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „FO”. 

§ 22. Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. obsługi Rady Gminy spraw osobowych i działalności gospodarczej należy: 

1) prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 

2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (ewidencja, kontrola opłat);              

3) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych; 

4) prowadzenie prac związanych z obsługą Rady Gminy, komisji i radnych; 

5) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów i projektów uchwał na posiedzenia komisji i obrady Rady; 

6) prowadzenie rejestru uchwał Rady , rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych; 

7) prowadzenie ewidencji projektów uchwał; 

8) udostępnianie zainteresowanym protokółu z sesji, komisji oraz uchwał; 

9) przedkładanie uchwał, wniosków i innych dokumentów do wiadomości i realizacji Wójtowi; 

10) przekazywanie uchwał do Wojewody w celu badania zgodności z prawem oraz przesyłanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

11) przygotowywanie projektów pism, odpowiedzi i wyjaśnień oraz przedkładanie ich Przewodniczącemu Rady Gminy; 

12) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek podległych; 

13) prowadzenie dokumentów związanych z urlopami pracowników; 

14) rejestracja, kompletowanie dokumentów związanych z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i wynikami badan środowiska pracy; 

15) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników; 

16) współudział w wykonywaniu zadań związanych z funkcjonowaniem reprezentacji Wójta i obsługą narad; 

17) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia; 

18) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie; 

19) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wyborów; 

20) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisane stanowisku. 

Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „OR” 

§ 23. Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. obrony cywilnej, spraw wojskowych i nadzoru nad strażakami należy: 

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją przedpoborowych i poborem do służby wojskowej, doręczaniem kart powołania i rozplakatowaniem obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej, realizacją świadczeń na rzecz obrony oraz zadań związanych z obroną cywilną i sprawami obronnymi, w tym m.in.: 

- opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej, 

- planu operacyjnego funkcjonowania Gminy, 

- załączników do planów; 

2) organizacja i zabezpieczenie pracy na stanowisku kierowania Wójta w związku z realizacją zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; 

3) organizacja i uruchamianie stałego dyżuru Wójta w związku z realizacją zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; 

4) realizacja zadań z ustawy o stanie klęski żywiołowej w tym podejmowanie działań w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciu na terenie gminy; 

5) realizacja zadań Wójta określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym w tym: 

a) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, 

b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: 

- realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego, 

- opracowanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania na potencjalne zagrożenia, 

- wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy, 

- przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, 

- realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej; 

6) ochrona przeciwpożarowa; 

- wyposażanie jednostek OSP w sprzęt gaśniczy i odzież ochronną, 

- zapewnienia prawidłowej łączności między jednostkami OSP oraz czuwanie nad sprawnością syren, 

- ubezpieczanie pojazdów samochodowych, 

- nadzór nad legalizacją gaśnic we wszystkich remizach i Urzędzie Gminy, 

- organizowanie Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zawodów pożarniczych, 

- prowadzenie rozliczania kierowców z powierzonych zadań; 

6) prowadzenie archiwum zakładowego; 

7) nadzór nad oświetleniem ulicznym; 

8) prowadzenie sprawy BHP w Urzędzie; 

9) przygotowanie i koordynowanie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy; 

10) zapewnienie zbierania, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie; 

11) pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony w Urzędzie Gminy ( opracowanie planu ochrony i nadzorowanie jego wykonania); 

12) wykonanie zadań wynikających z pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych. 

Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „OC”. 

§ 24. Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. inwestycji i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych należy: 

1) prowadzenie całości spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych, a w szczególności: 

- dokonywanie wyboru, trybu udzielania zamówienia publicznego, 

- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- ogłaszanie informacji dotyczących zamówienia w portalu UZP i na stronie BIP Urzędu Gminy,              

- wydawanie zainteresowanym wykonawcom i dostawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prowadzenie rejestru wydanych specyfikacji, 

- organizowanie i udział w pracy komisji przetargowej, 

- przygotowanie umów, 

- prowadzenie rejestru zamówień publicznych, 

- udzielanie pomocy na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przeprowadzenia przetargów; 

2) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych; 

3) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie inwestycji gminnych w uzgodnieniu z referatem finansowym; 

4) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji gminnych; 

5) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych; 

6) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek Gminy; 

7) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków; 

8) przygotowanie wniosku o pożyczkę oraz rozliczanie inwestycji realizowanych z udziałem środków WFOŚiGW; 

9) realizacja zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisanych stanowisku. 

Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „IZ”. 

§ 25. Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. inwestycji należy: 

1) realizacja zadań związanych z rozpoczęciem budowy: przygotowanie dokumentacji budowy, przekazanie placu budowy oraz sprawy związane z pozwoleniem wejścia na teren; 

2) kontrola przebiegu robót, odbiory robót cząstkowych, odbiór końcowy, kompletowanie dokumentacji odbiorczej i dokumentów związanych z użytkowaniem; 

3) przechowywanie dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów związanych z inwestycją; 

4) koordynowanie prac w zakresie zaopatrzenia w energię; 

5) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych; 

6) przygotowywanie i realizacja remontów i modernizacji obiektów gminnych; 

7) współpraca z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w sprawach dotyczących podjęcia działań w celu usunięcia zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych; 

8) prowadzenie ksiąg obiektów dla budynków gminnych w tym przeprowadzanie okresowych przeglądów; 

9) przygotowywanie materiałów służących do opracowania planów rozbudowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej; 

10) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 

11) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji gminnych; 

12) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych a w szczególności: 

- dokonywanie wyboru, trybu udzielania zamówienia publicznego, 

- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- ogłaszanie informacji dotyczących zamówienia w portalu UZP i na stronie BIP Urzędu Gminy,              

- wydawanie zainteresowanym wykonawcom i dostawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prowadzenie rejestru wydanych specyfikacji, 

- organizowanie i udział w pracy komisji przetargowej, 

- przygotowanie umów, 

- udzielanie pomocy na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przeprowadzenia przetargów; 

13) nadzorowanie utrzymania przystanków autobusowych; 

14) nadzorowanie utrzymania placów zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem ich w małą architekturę; 

15) prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych; 

16) nadzór nad pracownikami robót publicznych; 

17) realizacja zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisanych stanowisku. 

Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „IR”. 

§ 26. Do zadań samodzielnego stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji należy: 

1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie, w tym pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i administratora sieci informatycznej; 

2) koordynowanie spraw związanych z urządzeniami komputerowymi stanowiącymi własność Urzędu; 

3) współpraca z kierownikami referatów i pracownikami na samodzielnych stanowiskach pracy w zakresie spraw dotyczących sprzętu i programów komputerowych; 

4) prowadzenie nadzoru nad siecią komputerową oraz bieżące usuwanie awarii w Urzędzie i GOPS; 

5) prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i programów komputerowych; 

6) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu do przyjmowania dokumentów w formie elektronicznej; 

7) serwis elektronicznej wysyłki sprawozdań; 

8) planowanie rozwoju informatyki w Urzędzie; 

9) koordynowanie działań strategicznych dot. rozwoju informatyzacji Gminy; 

10) bieżąca analiza legalności oprogramowania; 

11) wykonywanie archiwizacji danych; 

12) ochrona antywirusowa komputerów; 

13) realizacja zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisanych stanowisku. 

Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „BI”. 

§ 27. Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego, gospodarki mieszkaniowej i zarządzania drogami należy; 

1) ustalanie opłat adiacenckich; 

2) prowadzenia spraw nazewnictwa ulic, placów oraz numeracji nieruchomości; 

3) prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi; 

4) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy w tym opracowanie projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; 

5) wykonywanie zadań związanych z opracowywaniem studium i planów zagospodarowania przestrzennego; 

6) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz odpowiednie przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących 

7) prowadzenie spraw związanych z zarządzanie drogami gminnymi: 

- opracowywanie projektów finansowych dotyczących bieżącego utrzymania dróg, 

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, 

- prowadzenie spraw związanych z zaliczenie do kategorii dróg gminnych, 

- prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów organizacyjnych ruchu, 

- uzgadnianie projektów w zakresie umieszczenia urządzeń obcych w pasie dróg gminnych, 

- uzgadnianie projektów zjazdów z dróg gminnych, 

- udostepnianie przystanków autobusowych przewożnikom; 

8) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi oraz przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd; 

9) ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich; 

10) organizowanie przetargów na zagospodarowanie nieruchomości komunalnych; 

11) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy; 

12) komunalizacja gruntów; 

13) tworzenie zasobu gruntów na cele zabudowy; 

14) przygotowywanie decyzji na podział nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego; 

15) prowadzenie postępowania rozgraniczeniowego; 

16) opiniowanie projektów podziału nieruchomości; 

17) ustalanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania; 

18) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisane stanowisku. 

Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „RG”. 

§ 28. Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. rolnictwa i ochrony środowiska należy: 

1) realizacja zadań organów Gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym prowadzenie procedur i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie; 

2) prowadzenie spraw w odniesieniu do zwierząt gospodarskich wynikających z przepisów o ochronie zwierząt; 

3) prowadzenie spraw dotyczących ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami; 

4) prowadzenie spraw leśnictwa , łowiectwa i zadrzewień; 

5) wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów z terenu nieruchomości; 

6) prowadzenie spraw dotyczących zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych; 

7) wydawania decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

8) współpraca z organami mającymi za zadanie ochronę środowiska; 

9) prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w uprawach rolnych; 

10) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska; 

11) opracowywanie programów zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska; 

12) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

13) wnioskowanie o ograniczanie czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu i komunikacji stwarzających uciążliwość dla środowiska w zakresie hałasu i wibracji; 

14) opiniowanie lokalizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska; 

15) realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach; 

16) wydawanie zezwoleń na utrzymanie ras psów uznanych za agresywne; 

17) przygotowanie opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 

18) prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego; 

19) współdziałanie z organizacjami społeczno-zawodowymi rolników; 

20) zapewnienie przeprowadzania okresowych badań jakości wody użytkowej i podawanie ich do wiadomości użytkowników; 

21) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisane stanowisku. 

Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „RS”. 

§ 29. Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich należy; 

1) pełnienie obowiązków z-cy kierownika USC; 

2) realizacja zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego w zakresie należącym do kierownika USC; 

3) realizacja zadań wynikających z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 

4) prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców; 

5) prowadzenie archiwum USC; 

6) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisane stanowisku; 

Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „US”. 

§ 30. Do zadań samodzielnego stanowiska d.s wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i promocji należy: 

1) wydawanie dowodów osobistych; 

2) prowadzenie ewidencji ludności; 

3) przygotowywanie materiałów promocyjnych; 

4) nadzór nad wydawnictwami i materiałami promocyjnymi; 

5) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Gminy Śliwice; 

6) realizacja zadań związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów; 

7) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisane stanowisku; 

Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „EP”. 

§ 31. Do zadań stanowiska d.s. kultury i sportu należy: 

1) realizacja zagadnień związanych ze sportem, turystyką i kulturą; 

2) organizowanie działalności świetlic wiejskich; 

3) współpraca ze Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy; 

4) bieżąca współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury we wszystkich płaszczyznach działania; 

5) współpraca z biblioteką samorządową; 

6) prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami dotyczącymi agroturystyki, pomoc i udzielanie porad dla istniejących i nowo powstających gospodarstw; 

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

9) przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji; 

10) prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjnych adresowanych dla potrzeb Urzędu oraz tablic urzędowych i informacyjnych; 

11) prenumerata czasopism i pism; 

12) organizowanie dowożenia dzieci; 

13) zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe; 

14) współudział w wykonywaniu zadań związanych z funkcjami reprezentacji Wójta i z obsługą narad; 

15) obsługa centrali telefonicznej; 

16) przyjmowanie i rozdział korespondencji; 

17) realizacja zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisanych stanowisku. 

Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „KS”. 

§ 32. Do zadań radcy prawnego należy: 

1) prowadzenie obsługi prawnej Urzędu, Rady Gminy i jej organów; 

2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał; 

3) przygotowanie i prowadzenie spraw sądowych oraz windykacje należności; 

4) wydawanie opinii pisemnych w sprawach zgłaszanych przez pracowników Urzędu; 

5) opiniowanie wszelkich umów zawieranych przez Urząd. 

Rozdział 7.
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw 

§ 33. 1. Indywidualne sprawy obywateli załatwione są w Urzędzie zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ustawach szczególnych. 

2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa. 

3. Obowiązkiem pracownika Urzędu jest wychodzenie z inicjatywą oraz zapobieganie podejmowania nieprzemyślanych decyzji, mających negatywne konsekwencje. 

4. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach, zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków. 

5. Kontrolę i koordynację działań referatów i samodzielnych stanowisk w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje Sekretarz Gminy. 

§ 34. 1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli, określa kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz przepisy szczególne. 

2. Sprawy wniesione przez obywateli są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw. 

§ 35. Rejestr skarg i wniosków nadzoruje Sekretarz Gminy. 

Rozdział 8.
Zasady podpisywania pism oraz obiegu dokumentów w Urzędzie 

§ 36. Wójt osobiście podpisuje : 

1) zarządzenia; 

2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz; 

3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy; 

4) odpowiedzi na skargi i wnioski; 

5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 

6) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników; 

7) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu; 

8) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy; 

9) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności prawa pracy wobec pracowników Urzędu; 

10) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed Sądami i organami administracji publicznej; 

11) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych; 

12) inne pisma zastrzeżone do kompetencji Wójta 

§ 37. Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i inni pracownicy podpisują decyzje, postanowienia oraz pisma i dokumenty na podstawie udzielonych im upoważnień lub pełnomocnictw szczególnych. 

§ 38. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań. 

§ 39. Pracownicy przygotowują projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony. 

§ 40. 1. Ustala się poniższy tryb obiegu dokumentów w Urzędzie: 

1) korespondencja, przesyłki oraz pisma wnoszone osobiście przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu, którego pracownik przekazuje całość korespondencji Sekretarzowi Gminy do dekretacji; 

2) po zadekretowaniu i zarejestrowaniu korespondencji w dzienniku korespondencyjnym Sekretariat przekazuje je właściwym komórkom organizacyjnym; 

3) nie dopuszcza się przyjmowania korespondencji bezpośrednio w komórkach organizacyjnych z pominięciem Sekretariatu; 

4) w przypadkach skomplikowanych wniosków zawierających załączniki, dopuszcza się uprzednią weryfikację i kontrolę składanych wniosków i załączników na stanowisku merytorycznym; 

5) pod pojęciem „korespondencji” należy rozumieć: 

a) pismo jako wyrażoną tekstem informację, stanowiącą odrębną całość znaczeniową, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, 

b) pisma wnoszone przez osoby fizyczne i prawne i inne jednostki organizacyjne, 

c) przesyłki jako dokumentację lub wysłaną przez podmiot, w każdy możliwy sposób, w tym dokumenty elektroniczne przesyłane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej; 

6) na każdym wpływającym piśmie ( na korespondencji przekazywanej bez otwierania – na kopercie) zamieszcza się pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania oraz numer rejestracji w dzienniku; 

7) odbierający korespondencję potwierdza jej odbiór w dzienniku swoim podpisem; 

8) pracownik sekretariatu na żądanie interesanta składającego pismo potwierdza jego odbiór na kopii dokumentu. 

Rozdział 9.
Kontrola wewnętrzna 

§ 41. W Urzędzie prowadzona jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna. 

§ 42. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują: 

1) Wójt i Sekretarz na podstawie postanowień Regulaminu lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa Wójta w stosunku do pracy wszystkich pracowników; 

2) Kierownicy referatów w stosunku do podległych pracowników; 

3) Skarbnik w zakresie spraw finansowych Gminy. 

§ 43. Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez Wójta pełnomocnictw: 

1) Skarbnik Gminy w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonaniu budżetu oraz planu finansowego w zakresie prowadzenia działalności finansowej przez jednostkę organizacyjną Gminy; 

2) Pracownicy w ramach udzielonych pełnomocnictw. 

§ 44. 1. Kontrola może dotyczyć całości spraw prowadzonych przez daną osobę lub działu względnie określonych spraw, a także jednej sprawy. 

2. Dowodem kontroli wewnętrznej jest np. opatrzenie kontrolowanych dokumentów podpisem kontrolującego, sporządzenie notatki z kontroli lub udzielenia instruktażu. 

3. Z kontroli całościowej sporządza się protokół wskazując w nim prawidłowości jak i nieprawidłowości. Protokół winien być zakończony wnioskami. Sporządza się go w 3 egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, przełożony, a jeden egzemplarz pozostaje w aktach kontrolującego. Protokoły z kontroli przekazuje się za pokwitowaniem. 

Rozdział 10.
Procedura przygotowywania projektów aktów prawnych 

§ 45. Projekty uchwał i zarządzeń przygotowują merytoryczni pracownicy i przedkładają radcy prawnemu do zaopiniowania. Do projektu uchwały powinno być załączone uzasadnienie wyjaśniające merytoryczną potrzebę podjęcia uchwały, jej zakres i skutki. 

§ 46. Projekt uchwały powinien być złożony w odpowiedniej ilości egzemplarzy na stanowisku do obsługi rady na dwa tygodnie przed terminem sesji. 

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe 

§ 47. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące. 

 


Liczba odwiedzin : 903
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Marcinkiewicz
Czas wytworzenia: 2013-01-30 13:53:08
Czas publikacji: 2013-01-30 13:53:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak