?

Podstawowe zadania 

 

 

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy:

1) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;

2) prowadzenie bieżących spraw Gminy; 

3) reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy; 

4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników; 

5) prowadzenie gospodarki finansowej w tym wykonywanie budżetu; 

6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych, oraz w sprawach z zakresu administracji publicznej; 

7) udzielanie upoważnień w sprawach dotyczących wydawania decyzji administracyjnych oraz pełnomocnictw; 

8) wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji oraz wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawnych; 

9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy; 

11) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu; 

12) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad oświatą w gminie; 

13) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; 

14) wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania; 

15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.

 


Liczba odwiedzin : 925
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Spica
Czas wytworzenia: 2013-01-31 08:58:18
Czas publikacji: 2015-11-23 08:35:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak