?

Program Ochrony Środowiska 

 

 

 

Uchwała Nr XXIV/175/16
Rady Gminy Śliwice

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla gminy Śliwice na lata 2016 – 2020 wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Śliwice na lata 2016 – 2020”

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[1])) oraz art. 14 , art. 17 oraz art. 18 ust.1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z pozn. zm.[2])) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjąć „Program Ochrony Środowiska dla gminy Śliwice na lata 2016–2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Śliwice na lata 2016–2020” w wersji stanowiącej załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Zwoliński

 

Uzasadnienie

 Gmina Śliwice w celu realizacji polityki ochrony środowiska  i w myśl zapisów art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) sporządza  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Śliwice na lata 2016 – 2020 uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych. Ponadto z zapisów art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.353 z późn. zm.) wynika, iż projekt w/w programu wymaga przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której organ opracowujący program sporządza również prognozę oddziaływania tego programu na środowisko.

 Gmina Śliwice projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śliwice na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skierowała do konsultacji społecznych oraz zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Zarządu Powiatu Tucholskiego.

 Ponadto, organ dla tego programu, zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 30, art. 39, art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 W dniu 17.06.2016r. organ opracowujący projekt dokumentu podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania w/w projektów dokumentów, o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków ze wskazaniem terminu ich składania oraz organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Informacje powyższe ogłoszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śliwice (wywieszono w dniu 17 czerwca 2016 r., zdjęto w dniu 14 października 2016 r.) oraz udostępniono w/w dokumenty w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej bip.sliwice.pl. Czas trwania konsultacji społecznych określono w terminach od dnia 08 lipca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 r.

 W powyższym terminie nie wpłynęły od społeczeństwa żadne uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów.

 Ponadto zgodnie z zapisami art. 17 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 54 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskano pozytywne  opinie właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Zarządu Powiatu Tucholskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Uwagi organów opiniujących zostały rozpatrzone w niniejszym dokumencie.

 W związku z powyższym spełniając zapisy art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Śliwice na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko winien być uchwalony przez radę gminy.


[1]) zmiany tektu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 831, 903, 1250, 1427

 

Załączniki

Zalacznik1.pdf

Data: 2016-11-25 11:31:38 Rozmiar: 2.96M Format: .pdf Pobierz

Zalacznik2.pdf

Data: 2016-11-25 11:31:38 Rozmiar: 1.72M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 514
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Pril
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Krenski
Czas wytworzenia: 2016-11-25 11:23:59
Czas publikacji: 2016-11-25 11:31:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak