?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LI/349/10

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Śliwice
2010-11-26 08:45:10
Uchwała Nr LI/348/10

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Śliwice
2010-11-26 08:41:53
Uchwała Nr LI/347/10

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2010-11-26 08:38:19
Uchwała Nr LI/346/10

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
2010-11-26 08:34:54
Uchwała Nr LI/345/10

w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości
2010-11-26 08:33:05
Uchwała Nr LI/344/10

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010-11-26 08:29:35
Uchwała Nr LI/343/10

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Śliwice na lata 2010-2015
2010-11-26 08:24:39
Uchwała Nr LI/342/10

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Śliwice
2010-11-25 14:43:15
Uchwała Nr LI/341/10

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 roku
2010-11-25 14:35:53
Uchwała Nr LI/340/10

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2010-11-25 14:29:21