?

Podstawowe zadania 

 

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) koordynowanie prac i współpraca z Wójtem przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
2) przygotowywanie układu wykonawczego budżetu Gminy;
3) bieżący nadzór nad wykonywaniem budżetu przez jednostki organizacyjne gminy;
4) kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy;
5) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz projektów zarządzeń w tym zakresie;
6) opiniowanie projektów uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla Gminy;
7) dokonywanie okresowych analiz, zapewnianie bieżącej informacji i ocen realizacji budżetu i przedkładanie ich odpowiednim organom Gminy;
8) analiza sytuacji finansowej gminy, monitorowanie płynności środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy, wnioskowanie o lokowanie wolnych środków;
9) przygotowanie materiałów do przetargu na bankową obsługę gminy;
10) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury;
11) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
12) opracowywanie procedur kontroli finansowej poprzez przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących w szczególności:
a) zakładowego planu kont budżetu Gminy;
b) obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
c) gospodarki finansowej;
d) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi, w tym opracowywanie instrukcji inwentaryzacyjnej;
13) nadzorowanie i wykonywanie kontroli finansowej budżetu Gminy;
14) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, instytucjami rozliczającymi budżet państwa i Gminy oraz podmiotami uczestniczącymi w procesie gospodarki finansowej Gminy;
15) koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności opracowywanie instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie;
16) ustalanie procedur kontroli finansowej w zakresie projektów realizowanych z udziałem funduszy z Unii Europejskiej;
17) wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Wójta.
 

 


Liczba odwiedzin : 515
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Marcinkiewicz
Czas wytworzenia: 2013-01-30 14:00:19
Czas publikacji: 2013-01-30 14:00:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak