?

Kompetencje referatów 

 

 

Podział zadań pomiędzy referaty i samodzielne stanowiska pracy

Do wspólnych zadań i uprawnień dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu należy:
1) prowadzenie spraw z powierzonego zakresu związanych z realizacją zadań i kompetencji Wójta;
2) udział w opracowaniu projektów planów rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy, planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, oraz budżetu Gminy w zakresie swojego działania;
3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta;
4) przygotowanie projektów przepisów gminnych;
5) stosowanie obowiązującego, jednolitego rzeczowego wykazu akt i właściwe przechowywanie akt;
6) terminowe i rzetelne sporządzanie wymaganych informacji, sprawozdań, ocen i analiz;
7) wszechstronna znajomość obowiązujących na stanowisku pracy przepisów prawa oraz ich przestrzeganie;
8) przestrzeganie:
- dyscypliny i porządku pracy,
- BHP i p.poż,
- ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,
- zasady życia społecznego,
- pogłębiania wiedzy i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
9) rozpatrywanie i załatwianie według właściwości interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków obywateli;
10) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych i bieżąca obsługa interesantów;
11) bieżące redagowanie stron Biuletynu Informacji Publicznej;
12) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
13) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego;
14) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu projektu budżetu;
15) aktualizowanie i opracowywanie nowych procedur spraw załatwianych na powierzonym stanowisku;
16) rzetelne i sprawne wykonywanie wszystkich czynności w ramach pełnionych zastępstw stanowiskowych;
17) przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych;
18) wykonywanie na polecenie Wójta lub Sekretarza Gminy innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania stanowiska pracy.

Do zadań Referatu Finansowego należy prowadzenie spraw:
1) w zakresie obsługi księgowej budżetu Gminy:
- opracowanie projektu budżetu,
- analizowanie wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
- przygotowanie projektów uchwał związanych z uchwalaniem budżetu oraz zmianami tego budżetu,
- prowadzenie rachunkowości z wykonania budżetu,
- współdziałanie z pracownikami w zakresie realizowania wydatków budżetowych,
- prowadzenie kontroli gospodarczych w jednostkach podległych gminie,
- prowadzenie księgowości syntetycznej, analitycznej dochodów i wydatków budżetowych, środków budżetowych i inwestycji,
- prowadzenie ewidencji mienia komunalnego i rozliczanie inwentaryzacji,
- sporządzanie list wynagrodzeń, rozliczanie składek ZUS i Funduszu Pracy,
- prowadzenie rozliczeń podatku VAT;
- przyjmowanie i dokonywanie zwrotów depozytów, zabezpieczeń gwarancyjnych, wadiów; prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi pożyczkami, kredytami, poręczeniami i gwarancjami;
- prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową,
- prowadzenie spraw dotyczących używania samochodów prywatnych do celów służbowych,
- prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszy sołeckich w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań;
2) w zakresie wymiaru, poboru i egzekucji podatków i opłat:
- prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych,
- prowadzenie nadzoru nad inkasem i rozliczanie inkasentów z podatków i opłat lokalnych,
- prowadzenie egzekucji zaległych zobowiązań podatkowych i niepodatkowych,
- prowadzenie kontroli u podatnika zgodności i prawidłowości składanych deklaracji
- przygotowanie materiałów do udzielania ulg, zwolnień i odroczeń w podatkach i opłatach lokalnych,
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, dochodach, powierzchni gospodarstw i o niezaleganiu w płatności,
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
- powadzenie spraw związanych z: pomocą publiczną dla przedsiębiorców oraz współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- prowadzeni spraw związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami;
3) w pozostałym zakresie:
- rozliczanie wpłat z tytułu udziału mieszkańców w budowie kanalizacji i wodociągu,
- prowadzenie spraw związanych ze zwrotem akcyzy dla rolników,
- nadzór nad przygotowaniem Biuletynu Informacyjnego Gminy Śliwice,
- rejestr pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem, zamawianiem, wydawaniem i zwrotem,
- opieka nad miejscami Pamięci Narodowej,
- prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
- kompleksowe prowadzenie spraw dotyczących udostępniania świetlic,
- prowadzenie wysyłki korespondencji,
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy;
4) realizacja zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisanych referatowi.
Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu ,,FN”.

Do zadań referatu oświaty należy prowadzenie spraw:
1) zapewnienie scentralizowanej obsługi administracyjno-finansowej placówek oświatowych z terenu Gminy;
2) opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków oświatowych;
3) gospodarowanie środkami przydzielonymi na oświatę w budżecie;
4) prowadzenie wymaganych ewidencji dotyczących spraw pracowniczych i uczniowskich;
5) realizacja funduszu płac pracowników oświaty oraz prowadzenie spraw Funduszu Świadczeń Socjalnych na zasadach określonych Kartą Nauczyciela, rozliczanie składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku dochodowego;
6) współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie odpowiednich warunków do działania szkoły w tym wyposażania szkół w pomoce dydaktyczne sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania oraz remontów szkolnych;
7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej przez poszczególne szkoły;
8) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
9) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków oświatowych;
10) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego i rozliczanie inwentaryzacji;
11) prowadzenie rozliczeń podatku VAT;
12) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat;
13) wydawanie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
14) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
15) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisanych referatowi.
Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „FO”.

Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. obsługi Rady Gminy spraw osobowych i działalności gospodarczej należy:
1) prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (ewidencja, kontrola opłat);     
3) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
4) prowadzenie prac związanych z obsługą Rady Gminy, komisji i radnych;
5) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów i projektów uchwał na posiedzenia komisji i obrady Rady;
6) prowadzenie rejestru uchwał Rady , rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
7) prowadzenie ewidencji projektów uchwał;
8) udostępnianie zainteresowanym protokółu z sesji, komisji oraz uchwał;
9) przedkładanie uchwał, wniosków i innych dokumentów do wiadomości i realizacji Wójtowi;
10) przekazywanie uchwał do Wojewody w celu badania zgodności z prawem oraz przesyłanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
11) przygotowywanie projektów pism, odpowiedzi i wyjaśnień oraz przedkładanie ich Przewodniczącemu Rady Gminy;
12) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek podległych;
13) prowadzenie dokumentów związanych z urlopami pracowników;
14) rejestracja, kompletowanie dokumentów związanych z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i wynikami badan środowiska pracy;
15) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
16) współudział w wykonywaniu zadań związanych z funkcjonowaniem reprezentacji Wójta i obsługą narad;
17) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia;
18) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie;
19) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wyborów;
20) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisane stanowisku.
Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „OR”

Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. obrony cywilnej, spraw wojskowych i nadzoru nad strażakami należy:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją przedpoborowych i poborem do służby wojskowej, doręczaniem kart powołania i rozplakatowaniem obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej, realizacją świadczeń na rzecz obrony oraz zadań związanych z obroną cywilną i sprawami obronnymi, w tym m.in.:
- opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,
- planu operacyjnego funkcjonowania Gminy,
- załączników do planów;
2) organizacja i zabezpieczenie pracy na stanowisku kierowania Wójta w związku z realizacją zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
3) organizacja i uruchamianie stałego dyżuru Wójta w związku z realizacją zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
4) realizacja zadań z ustawy o stanie klęski żywiołowej w tym podejmowanie działań w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciu na terenie gminy;
5) realizacja zadań Wójta określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym w tym:
a) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
- realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,
- opracowanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania na potencjalne zagrożenia,
- wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
- przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
- realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
6) ochrona przeciwpożarowa;
- wyposażanie jednostek OSP w sprzęt gaśniczy i odzież ochronną,
- zapewnienia prawidłowej łączności między jednostkami OSP oraz czuwanie nad sprawnością syren,
- ubezpieczanie pojazdów samochodowych,
- nadzór nad legalizacją gaśnic we wszystkich remizach i Urzędzie Gminy,
- organizowanie Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zawodów pożarniczych,
- prowadzenie rozliczania kierowców z powierzonych zadań;
6) prowadzenie archiwum zakładowego;
7) nadzór nad oświetleniem ulicznym;
8) prowadzenie sprawy BHP w Urzędzie;
9) przygotowanie i koordynowanie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy;
10) zapewnienie zbierania, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
11) pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony w Urzędzie Gminy ( opracowanie planu ochrony i nadzorowanie jego wykonania);
12) wykonanie zadań wynikających z pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.
Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „OC”.

Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. inwestycji i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych należy:
1) prowadzenie całości spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych, a w szczególności:
- dokonywanie wyboru, trybu udzielania zamówienia publicznego,
- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- ogłaszanie informacji dotyczących zamówienia w portalu UZP i na stronie BIP Urzędu Gminy,     
- wydawanie zainteresowanym wykonawcom i dostawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prowadzenie rejestru wydanych specyfikacji,
- organizowanie i udział w pracy komisji przetargowej,
- przygotowanie umów,
- prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
- udzielanie pomocy na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przeprowadzenia przetargów;
2) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych;
3) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie inwestycji gminnych w uzgodnieniu z referatem finansowym;
4) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji gminnych;
5) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych;
6) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek Gminy;
7) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
8) przygotowanie wniosku o pożyczkę oraz rozliczanie inwestycji realizowanych z udziałem środków WFOŚiGW;
9) realizacja zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisanych stanowisku.
Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „IZ”.

Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. inwestycji należy:
1) realizacja zadań związanych z rozpoczęciem budowy: przygotowanie dokumentacji budowy, przekazanie placu budowy oraz sprawy związane z pozwoleniem wejścia na teren;
2) kontrola przebiegu robót, odbiory robót cząstkowych, odbiór końcowy, kompletowanie dokumentacji odbiorczej i dokumentów związanych z użytkowaniem;
3) przechowywanie dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów związanych z inwestycją;
4) koordynowanie prac w zakresie zaopatrzenia w energię;
5) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych;
6) przygotowywanie i realizacja remontów i modernizacji obiektów gminnych;
7) współpraca z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w sprawach dotyczących podjęcia działań w celu usunięcia zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych;
8) prowadzenie ksiąg obiektów dla budynków gminnych w tym przeprowadzanie okresowych przeglądów;
9) przygotowywanie materiałów służących do opracowania planów rozbudowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej;
10) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
11) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji gminnych;
12) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych a w szczególności:
- dokonywanie wyboru, trybu udzielania zamówienia publicznego,
- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- ogłaszanie informacji dotyczących zamówienia w portalu UZP i na stronie BIP Urzędu Gminy,     
- wydawanie zainteresowanym wykonawcom i dostawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prowadzenie rejestru wydanych specyfikacji,
- organizowanie i udział w pracy komisji przetargowej,
- przygotowanie umów,
- udzielanie pomocy na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przeprowadzenia przetargów;
13) nadzorowanie utrzymania przystanków autobusowych;
14) nadzorowanie utrzymania placów zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem ich w małą architekturę;
15) prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
16) nadzór nad pracownikami robót publicznych;
17) realizacja zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisanych stanowisku.
Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „IR”.

Do zadań samodzielnego stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie, w tym pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i administratora sieci informatycznej;
2) koordynowanie spraw związanych z urządzeniami komputerowymi stanowiącymi własność Urzędu;
3) współpraca z kierownikami referatów i pracownikami na samodzielnych stanowiskach pracy w zakresie spraw dotyczących sprzętu i programów komputerowych;
4) prowadzenie nadzoru nad siecią komputerową oraz bieżące usuwanie awarii w Urzędzie i GOPS;
5) prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i programów komputerowych;
6) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu do przyjmowania dokumentów w formie elektronicznej;
7) serwis elektronicznej wysyłki sprawozdań;
8) planowanie rozwoju informatyki w Urzędzie;
9) koordynowanie działań strategicznych dot. rozwoju informatyzacji Gminy;
10) bieżąca analiza legalności oprogramowania;
11) wykonywanie archiwizacji danych;
12) ochrona antywirusowa komputerów;
13) realizacja zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisanych stanowisku.
Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „BI”.

Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. gospodarki gruntami, planowania przestrzennego, gospodarki mieszkaniowej i zarządzania drogami należy;
1) ustalanie opłat adiacenckich;
2) prowadzenia spraw nazewnictwa ulic, placów oraz numeracji nieruchomości;
3) prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi;
4) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy w tym opracowanie projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
5) wykonywanie zadań związanych z opracowywaniem studium i planów zagospodarowania przestrzennego;
6) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz odpowiednie przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących
7) prowadzenie spraw związanych z zarządzanie drogami gminnymi:
- opracowywanie projektów finansowych dotyczących bieżącego utrzymania dróg,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- prowadzenie spraw związanych z zaliczenie do kategorii dróg gminnych,
- prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów organizacyjnych ruchu,
- uzgadnianie projektów w zakresie umieszczenia urządzeń obcych w pasie dróg gminnych,
- uzgadnianie projektów zjazdów z dróg gminnych,
- udostepnianie przystanków autobusowych przewożnikom;
8) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi oraz przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd;
9) ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich;
10) organizowanie przetargów na zagospodarowanie nieruchomości komunalnych;
11) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy;
12) komunalizacja gruntów;
13) tworzenie zasobu gruntów na cele zabudowy;
14) przygotowywanie decyzji na podział nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego;
15) prowadzenie postępowania rozgraniczeniowego;
16) opiniowanie projektów podziału nieruchomości;
17) ustalanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania;
18) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisane stanowisku.
Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „RG”.

Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. rolnictwa i ochrony środowiska należy:
1) realizacja zadań organów Gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym prowadzenie procedur i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie;
2) prowadzenie spraw w odniesieniu do zwierząt gospodarskich wynikających z przepisów o ochronie zwierząt;
3) prowadzenie spraw dotyczących ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
4) prowadzenie spraw leśnictwa , łowiectwa i zadrzewień;
5) wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
6) prowadzenie spraw dotyczących zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych;
7) wydawania decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;
8) współpraca z organami mającymi za zadanie ochronę środowiska;
9) prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w uprawach rolnych;
10) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
11) opracowywanie programów zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska;
12) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
13) wnioskowanie o ograniczanie czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu i komunikacji stwarzających uciążliwość dla środowiska w zakresie hałasu i wibracji;
14) opiniowanie lokalizacji inwestycji szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska;
15) realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach;
16) wydawanie zezwoleń na utrzymanie ras psów uznanych za agresywne;
17) przygotowanie opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
18) prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego;
19) współdziałanie z organizacjami społeczno-zawodowymi rolników;
20) zapewnienie przeprowadzania okresowych badań jakości wody użytkowej i podawanie ich do wiadomości użytkowników;
21) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisane stanowisku.
Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „RS”.

Do zadań samodzielnego stanowiska d.s. Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich należy;
1) pełnienie obowiązków z-cy kierownika USC;
2) realizacja zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego w zakresie należącym do kierownika USC;
3) realizacja zadań wynikających z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
4) prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców;
5) prowadzenie archiwum USC;
6) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisane stanowisku;
Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „US”.
§ 30. Do zadań samodzielnego stanowiska d.s wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności i promocji należy:
1) wydawanie dowodów osobistych;
2) prowadzenie ewidencji ludności;
3) przygotowywanie materiałów promocyjnych;
4) nadzór nad wydawnictwami i materiałami promocyjnymi;
5) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Gminy Śliwice;
6) realizacja zadań związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów;
7) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisane stanowisku;
Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „EP”.

Do zadań stanowiska d.s. kultury i sportu należy:
1) realizacja zagadnień związanych ze sportem, turystyką i kulturą;
2) organizowanie działalności świetlic wiejskich;
3) współpraca ze Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy;
4) bieżąca współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury we wszystkich płaszczyznach działania;
5) współpraca z biblioteką samorządową;
6) prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami dotyczącymi agroturystyki, pomoc i udzielanie porad dla istniejących i nowo powstających gospodarstw;
7) realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
8) realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
9) przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji;
10) prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjnych adresowanych dla potrzeb Urzędu oraz tablic urzędowych i informacyjnych;
11) prenumerata czasopism i pism;
12) organizowanie dowożenia dzieci;
13) zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe;
14) współudział w wykonywaniu zadań związanych z funkcjami reprezentacji Wójta i z obsługą narad;
15) obsługa centrali telefonicznej;
16) przyjmowanie i rozdział korespondencji;
17) realizacja zadań w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju przypisanych stanowisku.
Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „KS”.

Do zadań radcy prawnego należy:
1) prowadzenie obsługi prawnej Urzędu, Rady Gminy i jej organów;
2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał;
3) przygotowanie i prowadzenie spraw sądowych oraz windykacje należności;
4) wydawanie opinii pisemnych w sprawach zgłaszanych przez pracowników Urzędu;
5) opiniowanie wszelkich umów zawieranych przez Urząd.

 


Liczba odwiedzin : 1128
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Marcinkiewicz
Czas wytworzenia: 2013-01-30 13:44:19
Czas publikacji: 2017-10-24 16:22:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak