?

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

 

Uchwała Nr XLiv/362/18
Rady Gminy Śliwice

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1])) w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (.Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.[2])) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019  (M.P. z 2018 r. poz. 745) i obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1018), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 612,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 984,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1164,00 zł;

2) od samochodu o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton – 768,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton – 948,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton – 1068,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 15 ton - 1.356,00 zł;

3) od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton – 960,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton – 1092,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton – 1200,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton – 1380,00 zł,

e) równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton – 1716,00 zł,

f) równej lub wyższej niż 25 ton – 1752,00 zł;

4) od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton – 960,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton – 1140,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton – 1800,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton – 2664,00 zł,

e) równej lub wyższej niż 31 ton – 2712,00 zł;

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznego z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1008,00 zł;

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton – 720,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton – 1068,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton – 1440,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 31 ton – 2100,00 zł;

7) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech i więcej osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 40 ton – 1980,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 40 ton – 2772,00 zł;

8) od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

- od 7 ton do i poniżej 12 ton – 852,00 zł;

9) od przyczep lub naczep o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) równej lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton – 492,00 

b) równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton – 540,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 25 ton – 720,00 zł;

10) od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równą lub wyższa niż 12 ton i poniżej 28 ton – 732,00 zł,

b) równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton – 924,00 zł,

c) równą lub wyższą niż 33 ton i poniżej 38 ton – 1416,00 zł,

d) równą lub wyższą niż 38 ton – 1848,00 zł;

11) od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 38 ton – 1392,00 zł,

b) równa lub wyższą niż 38 ton – 1716,00 zł;

12) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1164,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1536,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/267/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 4563).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. .                           

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Zwoliński

 

 

Uzasadnienie

W związku z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2019 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1018) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M. P. z 2018 r., poz. 745), zgodnie z art. 10 i art. 12 b do kompetencji Rady Gminy należy uchwalenie stawek określających wysokości podatków od środków transportowych.


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1669, poz. 1693, poz. 1722

 

Liczba odwiedzin : 39
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Zbigniew Zwoliński
Czas wytworzenia: 2019-01-04 09:47:56
Czas publikacji: 2019-01-04 09:47:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak