?

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Śliwice 

 

Uprzejmie zapraszam na II sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz.10.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

 

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie z realizacji uchwał.
6.Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań wykonywanych w okresie między sesjami oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez radnych na obradach poprzedniej sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy w okresie między sesjami.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2018 rok,
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śliwice,
c) uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2019,

- odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
- odczytanie opinii o projekcie budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
- przedstawienie opinii wniosków Komisji Rady Gminy,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
-głosowanie,

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
e) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
f) ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
g) przyjęcia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Śliwice na 2019 rok,
h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97".
i) ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Śliwice,
j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
j) przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Śliwice na 2019 rok,
k) przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2019 rok,
l) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
ł) ustalenia wysokości diet dla radnych,
m) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,

11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Zwoliński

Materiał sesyjny

 
Liczba odwiedzin : 71
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Zbigniew Zwoliński
Czas wytworzenia: 2018-12-05 11:01:18
Czas publikacji: 2018-12-05 11:01:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak