?

Ochrona Danych Osobowych 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podsiadanych Pani/Pana danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Śliwice jest Wójt Gminy Śliwice, ul. ks. Sychowskiego 30 , 89-530 Śliwice, nr telefon 523340710 , adres email: gmina@sliwice.pl.

1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: patryk.walczak@elitpartner.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Śliwice na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia;

b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Śliwice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Śliwice. Przy czym podanie danych jest:

a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

9. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.

Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Śliwice

 

Załączniki

Druk_wycofania_zgody_na_przetwarzanie_danych UG ŚLIWICE.doc

Data: 2018-06-07 14:23:00 Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

klauzula.pdf

Data: 2018-08-02 13:42:57 Rozmiar: 424k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 298
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Kożuch
Czas wytworzenia: 2018-06-07 14:17:00
Czas publikacji: 2018-10-30 11:35:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak