?

Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy Śliwice 

 

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Sprawozdanie z realizacji uchwał.

6.Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań wykonywanych w okresie między sesjami.

7.Odpowiedzi Wójta na interpelacje składane przez radnych na obradach poprzedniej sesji Rady Gminy.

8.Realizacja planu pracy Rady Gminy Śliwice:

a) omówienie stanu przygotowań do realizacji inwestycji na 2018 r.,

b) sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2017 r.

9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy w okresie między sesjami.

10.Wnioski i interpelacje składane przez radnych.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków,

b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,

c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śliwice,

d) ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Śliwice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Śliwice,

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa”,

g) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok:

- zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,

- zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,

- głosowanie,

h) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:

- zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

- zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.,

i) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach za 2017 rok,

j) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach za 2017 rok,

k) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku kredytowym na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: ”Przebudowa ul. Konwaliowej oraz części ul. Czerskiej w Śliwicach”,

l) ustalenia wynagrodzenia wójta.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zwoliński


Materiał sesyjny

 

Liczba odwiedzin : 63
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kujawski
Czas wytworzenia: 2018-06-06 11:05:03
Czas publikacji: 2018-06-06 11:05:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak