?

PETYCJE 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa dział VIII art. 221- art. 259 Kodeksu postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zaś sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz.1195) oraz zarządzeniu nr 42/16 Wójta Gminy Śliwice z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu Gminy Śliwice.

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy Śliwice i Wójta Gminy Śliwice.

WARUNKI FORMALNE PETYCJI

Petycja powinna zawierać:

- podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.

- wskazanie adresata petycji,

- wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora

(-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 t.z późn. zm.). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję.

Petycje można składać:

-  listownie na adres: URZĄD GMINY ŚLIWICE ,  ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30,  

89-530 Śliwice,

- doręczyć osobiście do Urzędu Gminy Śliwice – pok.  nr 11,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sliwice@las.pl   lub poprzez

  elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP.

TERMIN ZAŁATWIENIA PETYCJI

Każda petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Załączniki

zbiorcza informacja o petycjach w 2017 roku.pdf

Data: 2018-04-16 12:15:38 Rozmiar: 120.25k Format: .pdf Pobierz

zbiorcza informacja o petycjach 2017r. Rada Gminy.pdf

Data: 2018-04-17 13:13:54 Rozmiar: 133.69k Format: .pdf Pobierz

Rozpatrzone petycje 2016 wójt.pdf

Data: 2017-05-15 13:33:10 Rozmiar: 121.48k Format: .pdf Pobierz

Rozpatrzone petycje 2016 przewodniczący.pdf

Data: 2017-05-15 13:33:10 Rozmiar: 145.45k Format: .pdf Pobierz

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku.pdf

Data: 2016-10-21 11:41:43 Rozmiar: 725.01k Format: .pdf Pobierz

Zbiorcza informacja Rady Gminy o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku.pdf

Data: 2016-10-28 07:39:49 Rozmiar: 737.36k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 443
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Pril
Czas wytworzenia: 2016-08-17 13:32:52
Czas publikacji: 2018-04-17 13:13:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak